Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Burgemeester v Kempenstraat 19
5971 AA Grubbenvorst
Tel: 06 23 55 21 98
KvK: 51200562

Algemeen.

IntenZ zal de begeleiding/behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed coachschap.

IntenZ vraagt om uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden door IntenZ volgens de Algemene verordening gegevensbescherming bewaard.

IntenZ heeft en neemt het recht om, na overleg met de cliënt,  een andere hulpverlenende instantie om advies te vragen.

Wijziging van de overeenkomst.

Indien tijdens de beleiding/behandeling  blijkt dat het noodzakelijk is om voor een andere hulpverleningsvorm of hulpverlener te kiezen zal dit onderling overlegd worden en met motivatie hiervoor vastgelegd worden. IntenZ verplicht zich om indien nodig de hulpverlening voort te zetten totdat de “nieuwe” hulpverlener gestart is en voor een juiste overdracht te zorgen.

Als tijdens de begeleiding/behandeling blijkt dat het beter is om de overeenkomst te ontbinden zal dit in goed onderling overleg afgesproken worden. Hierbij wordt door zowel de cliënt als door IntenZ een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd.

Als beiden het onderling eens zijn over een eerdere opzegging van de overeenkomst zal dit schriftelijk vastgelegd worden en eindigt de overeenkomst op de door beide partijen afgesproken datum.

Afspraken en Overmacht.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is IntenZ gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

IntenZ moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Als cliënt of IntenZ door overmacht een afspraak niet op tijd kunnen annuleren wordt de factuur niet in rekening gebracht. Overmacht omvat datgene wat de wet en de jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in het instituut. IntenZ behoudt het recht voor om behandelingen te weigeren zonder verplicht te zijn tot opgave van reden.

Betalingen.

De door IntenZ gedeclareerde kosten voor de begeleiding/behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag neit binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zponder dat daartoe en nadere ingebekestelling is vereist en brengt IntenZ rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

Ingeval van hulpverlening binnen een PGB traject zorgt de cliënt ervoor dat de factuur van IntenZ binnen 10 dagen is ingediend bij de SVB.

Ingeval van hulpverlening binnen de Jeugdwet of WMO dient Intenz de factuur direct bij de desbetreffende gemeente in.

Bij een betalingsachterstand is IntenZ gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Privacy reglement

IntenZ vraagt de cliënt (vanaf 12 jaar) toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te delen met IntenZ volgens de voorwaarden zoals die zijn omschreven in het Privacy reglement.

Dit Privacy reglement is te lezen onder het tabblad; Praktijkinformatie.

Aansprakelijkheid en klachten.

Indien de cliënt een klacht heeft moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan IntenZ.

IntenZ verplicht zich om binnen 5 werkdagen adequaat schriftelijk antwoord te geven op deze klacht.

Indien een klacht over een afgenomen dienst gegrond is zal IntenZ de dienst opnieuw aanbieden zoals overeengekomen. Als dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, zal er niet tot facturering worden overgegaan.

 Indien IntenZ en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.